Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Paprotni

Konkurs Plastyczny „Uzależnieniom mówimy nie”

ORGANIZATOR

Organizatorem  konkursu plastycznego „Uzależnieniom mówimy nie!” są autorzy Innowacji pedagogicznej o tej samej nazwie; Wanda Boczkowska, Anna Kołodziejak, Justyna Kamińska.

CELE KONKURSU

 • popularyzacja wiedzy wśród dzieci i młodzieży na temat uzależnień
 • kształtowanie zachowań promujących zdrowy styl życia
 • propagowanie życia bez nałogów
 • kształtowanie wyobraźni dziecka poprzez prace plastyczne

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Konkurs rozpoczyna się 23.10. 2023 r. i trwa do 20 grudnia 2023 r.
 • Konkurs skierowany jest do uczniów kl. 4-8 Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
  w Paprotni.
 • Temat prac konkursowych brzmi: „Uzależnieniom mówimy nie”.
 • Tematyka dotyczy uzależnień (narkotyki, dopalacze, alkohol, papierosy, uzależnienia behawioralne, uzależnienia od internetu).
 • Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę.
 • Prace przekazane na Konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej niepublikowanymi.
 • Format pracy nie mniejszy niż A-4, nie większy niż A-3.
 • Każdy uczestnik Konkursu powinien opisać pracę na odwrocie drukowanym pismem: imię i nazwisko, klasa.
 • Nauczyciel powinien dołączyć listę uczniów biorących udział w Konkursie (wraz
  z danymi uwzględnionymi powyżej).
 • Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie w drodze Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 • Prace konkursowe należy dostarczyć do pokoju pedagoga/psychologa.
 • Ostateczny termin zgłaszania prac mija 20 grudnia 2023 r. do godz. 12.00 r. Prace zgłoszone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

OCENA PRAC KONKURSOWYCH

Prace oceniane będą w II kategoriach wiekowych: klasy IV-VI, klasy VII-VIII.

Prace konkursowe będą oceniane w oparciu o poniższe kryteria:

 • zgodność z tematem
 • stopień trudności techniki
 • staranność i dbałość wykonania
 • ogólne wrażenie artystyczne

Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac niezwiązanych z tematyką Konkursu.

WYNIKI KONKURSU I NAGRODY

 • Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż 15 stycznia 2024 r.
 • Wszyscy laureaci (nagrodzeni i wyróżnieni) otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania konkursu i warunków udziału w konkursie, odwołania bez podania przyczyny oraz do nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość wykorzystania prac do celów promocyjnych
  i publikacji. Udział w konkursie oznacza zgodę na publikacje prac.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.
 • Wyniki konkursu oraz data i miejsce uroczystego podsumowania zostaną przekazane w klasach.