Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Paprotni

Logopeda

Logopeda
Anna Chojnacka

Poniedziałek 10.45 - 12.30
  14.35 - 15.25
Wtorek 09.50 - 12.30
  14.35 - 15.50
Środa 09.45 - 11.00
  12.45 - 15.30
Czwartek 09.50 - 11.40
  13.40 - 15.50

Logorytmika to metoda wspomagania rozwoju dziecka, która łączy ruch, mowę i muzykę.

Główne założenia logorytmiki stworzył Emil Jaques Dalcroze. Według niego dążenie do zharmonizowania pracy mózgu i ruchu ciała ma ogromną wartość terapeutyczną.

Prace nad logorytmiką kontynuował C.Orff, który łączył elementy ruchu z mową i śpiewem wraz z odpowiednio dobranymi instrumentami muzycznymi.

Oto niektóre z argumentów Dalcroze'a przemawiających za terapeutyczną wartością aktywności ruchowej i muzycznej:

 1. Emocja muzyczna jest nie tylko emocją intelektualną, wpływa na zmysły i wprowadza
  w drżenie cały organizm.
 2. Z trzech elementów muzyki: dźwięku, dynamiki i rytmu, ostatnie dwa mogą być realizowane poprzez ruch ciała.
 3. Podczas zabawy uwalniana jest radość , która jest bodźcem do rozwoju.
 4. Muzyka przenika i z łatwością pokonuje bariery intelektualno-emocjonalne związane
  z różnicami charakteru, a także motorycznymi.

 

Zabawy logorytmiczne:

 • poprawiają słuch i ruchy dzieci z zaburzeniami mowy
 • rozwijają szybką reakcję na dźwięk, bodźce wzrokowe lub ruchowe,
 • rozwijają efektywne wykonywanie ruchów dużej motoryki oraz małej
 • wspierają rozwój zabawy naśladowczej i symulacyjnej,
 • podnoszą świadomość własnego ciała i sprawności,
 • rozwijają sferę emocjonalną i społeczną,
 • świadomość prozodycznych elementów mowy,
 • pokazują rytmiczność i sekwencyjności mowy,
 • wzbogacają słownictwo bierne i czynne,
 • pobudzają do myślenia przyczynowo-skutkowego.

 

Ćwiczenia logorytmiczne uznawane są za element profilaktyki logopedycznej. Mogą pomóc usprawnić oddychanie, rozwijać prawidłową fonację i artykulację, usprawnić narząd mowy, kształtować słuch fonematyczny, pamięć muzyczną oraz koncentrację.

Na zajęciach stosowane są następujące rodzaje ćwiczeń: integracja grupowa, ruch, ćwiczenia słuchowo-ruchowe, ćwiczenia świadomości oparte na zmianie nacisku, rytmu, intensywności i koloru dźwięku, słuchowo-ruchowe - ćwiczenia werbalne i relaksacyjne. Istotnym faktem jest, że nawet systematyczne i cykliczne zajęcia logorytmiczne nie zastąpią terapii logopedycznej.