Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Paprotni

Pedagog

Pedagog
Anna Kołodziejak

Poniedziałek 09.50 - 13.50
Wtorek 09.50 - 13.50
Środa 10.45 - 13.45
Czwartek 08.00 - 13.00
Piątek 08.00 - 08.45
  09.50 - 13.05

 

       Zadania pedagoga szkolnego wynikające z Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej  w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1593).

 

Do zadań pedagoga w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspieranie mocnych stron uczniów;
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczej w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
  i młodzieży;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy
  w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych
  w sytuacjach kryzysowych;
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów
  w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.